Baccarat

Miền nam

mega645-530.jpg 83,6
power655-7364.jpg 157,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

02/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

02-12

Tây NinhAn GiangBình Thuận
12K1AG-12K112K1
100N
75
93
29
200N
595
082
828
400N
1394
5866
9952
1624
6948
1810
9239
4573
3758
1TR
3282
8739
6133
3TR
44106
82437
49942
89493
98456
72477
34049
79186
44210
66908
35047
31849
93339
97892
07839
22917
12004
83293
44282
25044
54030
10TR
27196
34183
64370
95187
07356
08517
15TR
41755
40549
00154
30TR
56180
43362
08289
2 TỶ
761916
467992
243110
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 02-12-2021

Tây Ninh
0 06
1 16
2
3 37
4 4249
5 525655
6 66
7 7577
8 828380
9 95949396
An Giang
0 08
1 10
2 24
3 39
4 48474949
5
6 62
7 70
8 828687
9 9392
Bình Thuận
0 04
1 171710
2 2928
3 39333930
4 44
5 585654
6
7 73
8 8289
9 93

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 02-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6180
9952
3282
9942
9493
4183
1394
75
595
1755
5866
4106
8456
7196
1916
2437
2477
4049
An Giang - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1810
4210
4370
082
7892
3362
7992
93
1624
9186
5047
5187
6948
6908
8739
1849
3339
0549
Bình Thuận - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4030
3110
4282
4573
6133
3293
2004
5044
0154
7356
2917
8517
828
3758
29
9239
7839
8289

Xem KQXS Miền Nam

25/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

25-11

Tây NinhAn GiangBình Thuận
11K4AG-11K411K4
100N
17
84
15
200N
629
436
060
400N
9192
6221
8413
9517
5891
6233
4123
3479
2776
1TR
4244
3562
0096
3TR
53581
61720
49198
60965
71104
63588
80158
78673
82437
88660
71199
32407
74825
49057
17934
96477
35453
99174
47624
94075
58025
10TR
02848
63359
30197
80263
03357
68220
15TR
81667
33706
31742
30TR
55429
23181
30502
2 TỶ
880313
604416
366350
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 25-11-2021

Tây Ninh
0 04
1 1713
2 292120
3
4 4448
5 5859
6 6567
7
8 8188
9 9298
An Giang
0 0706
1 1716
2 25
3 363337
4
5 57
6 626063
7 73
8 8481
9 919997
Bình Thuận
0 02
1 15
2 23242520
3 34
4 42
5 535750
6 60
7 7976777475
8
9 96

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 25-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 25-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1720
6221
3581
9192
8413
0313
4244
1104
0965
17
1667
9198
3588
0158
2848
629
3359
5429
An Giang - 25-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8660
5891
3181
3562
6233
8673
0263
84
4825
436
3706
4416
9517
2437
2407
9057
0197
1199
Bình Thuận - 25-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
060
8220
6350
1742
0502
4123
5453
7934
9174
7624
15
4075
8025
2776
0096
6477
3357
3479

Xem KQXS Miền Nam

18/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

18-11

Tây NinhAn GiangBình Thuận
11K311K311K3
100N
79
30
16
200N
360
138
696
400N
5911
4893
4538
4223
6829
6644
5799
2152
8811
1TR
3482
9424
2024
3TR
32355
29386
64774
27728
03808
99107
45257
15061
85395
55190
06592
19014
48296
84515
41120
27433
39903
52812
13793
43393
12703
10TR
46057
28140
90980
26937
10318
99561
15TR
87265
23980
34626
30TR
56556
97521
67123
2 TỶ
373851
691122
504406
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 18-11-2021

Tây Ninh
0 0807
1 11
2 28
3 38
4 40
5 55575651
6 6065
7 7974
8 8286
9 93
An Giang
0
1 1415
2 2329242122
3 303837
4 44
5
6 61
7
8 8080
9 95909296
Bình Thuận
0 030306
1 16111218
2 24202623
3 33
4
5 52
6 61
7
8
9 96999393

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 18-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 18-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
360
8140
5911
3851
3482
4893
4774
2355
7265
9386
6556
9107
5257
6057
4538
7728
3808
79
An Giang - 18-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
5190
0980
3980
5061
7521
6592
1122
4223
6644
9424
9014
5395
4515
8296
6937
138
6829
Bình Thuận - 18-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1120
8811
9561
2152
2812
7433
9903
3793
3393
2703
7123
2024
16
696
4626
4406
0318
5799

Xem KQXS Miền Nam

11/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

11-11

Tây NinhAn GiangBình Thuận
11K2AG-11K211K2
100N
14
10
51
200N
101
610
040
400N
4335
7286
3174
5040
4403
5695
5564
9716
4474
1TR
3244
0801
4549
3TR
92445
09919
73168
91109
87910
86215
46143
73391
91233
96236
37584
14826
59105
05337
29602
63650
89509
54833
50091
58994
13522
10TR
94344
13643
64073
44833
19418
77941
15TR
69961
23141
83180
30TR
10502
31109
00607
2 TỶ
711260
931748
989942
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 11-11-2021

Tây Ninh
0 010902
1 14191015
2
3 35
4 444543
5
6 686160
7 74
8 86
9
An Giang
0 03010509
1 10
2 26
3 33363733
4 404148
5
6
7 73
8 84
9 9591
Bình Thuận
0 020907
1 1618
2 22
3 33
4 40494142
5 5150
6 64
7 74
8 80
9 9194

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 11-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7910
1260
101
9961
0502
6143
3643
14
3174
3244
4344
4335
2445
6215
7286
3168
9919
1109
An Giang - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
610
5040
0801
3391
3141
4403
1233
4073
4833
7584
5695
9105
6236
4826
5337
1748
1109
Bình Thuận - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
040
3650
3180
51
0091
7941
9602
3522
9942
4833
5564
4474
8994
9716
0607
9418
4549
9509

Xem KQXS Miền Nam

04/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

04-11

Tây NinhAn GiangBình Thuận
11K1AG-11K111K1
100N
62
96
88
200N
503
455
017
400N
5388
6752
3177
6369
8376
2771
4728
4211
7370
1TR
3147
7846
0300
3TR
79607
00043
64786
29334
34353
73228
74249
58373
21107
66993
81874
47642
28173
50720
14396
09941
93372
65172
75702
78017
75292
10TR
49148
85933
32437
26408
26367
64864
15TR
81858
56013
32243
30TR
23095
27742
23296
2 TỶ
684051
681879
215172
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 04-11-2021

Tây Ninh
0 0307
1
2 28
3 3433
4 47434948
5 52535851
6 62
7 77
8 8886
9 95
An Giang
0 0708
1 13
2 20
3 37
4 464242
5 55
6 69
7 767173747379
8
9 9693
Bình Thuận
0 0002
1 1711
2 28
3
4 4143
5
6 6764
7 70727272
8 88
9 969296

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 04-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 04-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4051
62
6752
503
0043
4353
5933
9334
3095
4786
3177
3147
9607
5388
3228
9148
1858
4249
An Giang - 04-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0720
2771
7642
7742
8373
6993
8173
6013
1874
455
96
8376
7846
1107
2437
6408
6369
1879
Bình Thuận - 04-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7370
0300
4211
9941
3372
5172
5702
5292
5172
2243
4864
4396
3296
017
8017
6367
88
4728

Xem KQXS Miền Nam

28/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

28-10

Tây NinhAn GiangBình Thuận
10K4AG-10K410K4
100N
74
68
57
200N
946
504
497
400N
2383
6058
9309
8283
7070
0328
9211
1730
4692
1TR
3798
0000
3504
3TR
12740
10265
45862
73648
48795
22132
81842
36138
75274
38736
03338
65523
39655
97507
71829
49087
47113
71065
33419
71250
07855
10TR
73042
47228
28169
81825
17875
63398
15TR
79078
99129
42736
30TR
57136
99916
23393
2 TỶ
396800
481554
685860
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 28-10-2021

Tây Ninh
0 0900
1
2 28
3 3236
4 46404842
5 58
6 6562
7 7478
8 83
9 9895
An Giang
0 040007
1 16
2 28232529
3 383638
4
5 5554
6 6869
7 7074
8 83
9
Bình Thuận
0 04
1 111319
2 29
3 3036
4
5 575055
6 6560
7 75
8 87
9 97929893

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 28-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 28-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2740
6800
5862
2132
1842
3042
2383
74
0265
8795
946
7136
6058
3798
3648
7228
9078
9309
An Giang - 28-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7070
0000
8283
5523
504
5274
1554
9655
1825
8736
9916
7507
68
0328
6138
3338
8169
9129
Bình Thuận - 28-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1730
1250
5860
9211
4692
7113
3393
3504
1065
7855
7875
2736
57
497
9087
3398
1829
3419

Xem KQXS Miền Nam

21/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

21-10

Tây NinhAn GiangBình Thuận
XSTNXSAGXSBTH
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 21-10-2021

Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 21-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Tây Ninh - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Giang - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Thuận - 21-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99  ( 9 ngày )
81  ( 8 ngày )
79  ( 8 ngày )
71  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )
61  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
65  ( 5 ngày )
76  ( 4 ngày )
50  ( 4 ngày )
01  ( 4 ngày )
90  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 15 ngày )
74  ( 14 ngày )
33  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
99  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
18  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
13  ( 8 ngày )
20  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )
68  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

24 ( 6 Ngày ) ( 9 lần )
16 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
70 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
87 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
47 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
80 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
29 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
32 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
07 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
38 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 0
0 15 Lần 0
22 Lần 0
1 9 Lần 0
19 Lần 0
2 22 Lần 0
17 Lần 0
3 15 Lần 0
20 Lần 0
4 24 Lần 0
17 Lần 0
5 18 Lần 0
13 Lần 0
6 16 Lần 0
15 Lần 0
7 21 Lần 0
23 Lần 0
8 17 Lần 0
18 Lần 0
9 23 Lần 0
Thể thao Soi cầu xổ số Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Casino game poker Baccarat casino Casino game nổ hũ Game casino Thể thao trực tiếp poker Trò chơi poker sòng bạc Trực tiếp bóng đá Game poker Cá độ bóng đá