Baccarat

Miền bắc

mega645-530.jpg 83,6
power655-7364.jpg 157,5 3,9
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

04/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
04/12
2021
Nam Định
ĐB 3-1-12-20-2-11-17-16ny
69447
G.Nhất
79564
G.Nhì
67185
37015
G.Ba
90626
37197
08177
12231
21145
06084
G.Tư
5369
8009
1163
9386
G.Năm
8386
9197
9257
5228
5653
4035
G.Sáu
462
760
859
G.Bảy
33
76
97
73
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 04-12-2021

Nam Định
0 09
1 15
2 2826
3 333531
4 4547
5 595753
6 6260696364
7 767377
8 86868485
9 979797

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 04-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 04-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
760
2231
462
33
73
5653
1163
6084
9564
4035
1145
7185
7015
76
8386
9386
0626
97
9197
9257
7197
8177
9447
5228
859
5369
8009

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

03/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
03/12
2021
Hải Phòng
ĐB 4-6-5-3-12-2nx
85507
G.Nhất
09681
G.Nhì
03790
53917
G.Ba
20926
31086
34274
91735
41574
37041
G.Tư
3147
7281
0582
1810
G.Năm
6174
9325
9861
5010
5976
9663
G.Sáu
661
456
229
G.Bảy
12
03
42
45
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 03-12-2021

Hải Phòng
0 0307
1 12101017
2 292526
3 35
4 42454741
5 56
6 616163
7 74767474
8 81828681
9 90

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 03-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 03-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5010
1810
3790
661
9861
7281
7041
9681
12
42
0582
03
9663
6174
4274
1574
45
9325
1735
456
5976
0926
1086
3147
3917
5507
229

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

02/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
02/12
2021
Hà Nội
ĐB 5-11-8-3-4-9nv
27587
G.Nhất
50645
G.Nhì
79067
60923
G.Ba
63031
28146
15696
99312
65915
66228
G.Tư
6734
2387
1842
6165
G.Năm
1141
0302
0383
9206
9080
7792
G.Sáu
402
014
250
G.Bảy
00
25
56
21
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 02-12-2021

Hà Nội
0 00020206
1 141215
2 25212823
3 3431
4 41424645
5 5650
6 6567
7
8 83808787
9 9296

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 02-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 02-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
250
9080
21
1141
3031
402
0302
7792
1842
9312
0383
0923
014
6734
25
6165
5915
0645
56
9206
8146
5696
2387
9067
7587
6228

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

01/122021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
01/12
2021
Bắc Ninh
ĐB 1-7-4-5-10-9nu
62712
G.Nhất
70945
G.Nhì
26438
57221
G.Ba
09918
08592
11995
12421
98540
52751
G.Tư
3188
7829
8910
2040
G.Năm
3005
1798
8185
9883
7738
4979
G.Sáu
193
717
085
G.Bảy
76
77
99
41
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 01-12-2021

Bắc Ninh
0 05
1 17101812
2 292121
3 3838
4 414045
5 51
6
7 767779
8 858388
9 9993989295

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 01-12-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 01-12-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8910
2040
8540
41
2421
2751
7221
8592
2712
193
9883
085
3005
8185
1995
0945
76
77
717
1798
7738
3188
9918
6438
99
4979
7829

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

30/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
30/11
2021
Quảng Ninh
ĐB 13-11-4-14-3-5nt
71738
G.Nhất
38779
G.Nhì
84283
61798
G.Ba
41376
90496
20265
95443
47296
52192
G.Tư
6327
3658
0772
2981
G.Năm
4403
8303
6050
0468
8166
1738
G.Sáu
975
730
557
G.Bảy
60
76
85
41
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 30-11-2021

Quảng Ninh
0 0303
1
2 27
3 3038
4 4143
5 575058
6 60686665
7 7675727679
8 858183
9 96969298

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 30-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 30-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
730
6050
41
2981
0772
2192
4403
8303
5443
4283
85
975
0265
76
8166
1376
0496
7296
557
6327
0468
1738
3658
1798
1738
8779

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

29/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
29/11
2021
Hà Nội
ĐB 13-7-11-6-8-10ns
28087
G.Nhất
28734
G.Nhì
42697
92424
G.Ba
88531
06240
08427
38904
60466
38413
G.Tư
1380
0500
3420
5187
G.Năm
1688
9543
9990
2526
0475
9035
G.Sáu
663
910
260
G.Bảy
64
21
63
73
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 29-11-2021

Hà Nội
0 0004
1 1013
2 2126202724
3 353134
4 4340
5
6 6463636066
7 7375
8 888087
9 9097

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 29-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 29-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
910
260
9990
1380
0500
3420
6240
21
8531
63
73
663
9543
8413
64
8904
2424
8734
0475
9035
2526
0466
5187
8427
2697
8087
1688

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

28/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • cloture-portail-rhone-alpes.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
28/11
2021
Thái Bình
ĐB 7-5-12-4-14-1nr
55988
G.Nhất
58593
G.Nhì
79190
06541
G.Ba
69290
71067
80595
75378
89706
51988
G.Tư
6592
6857
7846
0995
G.Năm
3816
0245
6521
3543
7702
5803
G.Sáu
294
403
163
G.Bảy
00
40
82
69
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 28-11-2021

Thái Bình
0 0003020306
1 16
2 21
3
4 4045434641
5 57
6 696367
7 78
8 8288
9 949295909093

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 28-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 28-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
40
9290
9190
6521
6541
82
7702
6592
403
163
3543
5803
8593
294
0245
0995
0595
3816
7846
9706
6857
1067
5378
1988
5988
69

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 04-12-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49  ( 23 ngày )
22  ( 16 ngày )
19  ( 14 ngày )
39  ( 12 ngày )
54  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
11  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
70  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
48  ( 10 ngày )
01  ( 10 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

49  ( 23 ngày )
22  ( 16 ngày )
19  ( 14 ngày )
39  ( 12 ngày )
54  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
11  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
70  ( 10 ngày )
55  ( 10 ngày )
48  ( 10 ngày )
01  ( 10 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

45 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
35 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 0
0 7 Lần 0
8 Lần 0
1 9 Lần 0
9 Lần 0
2 9 Lần 0
6 Lần 0
3 8 Lần 0
10 Lần 0
4 7 Lần 0
6 Lần 0
5 11 Lần 0
10 Lần 0
6 12 Lần 0
7 Lần 0
7 12 Lần 0
12 Lần 0
8 2 Lần 0
6 Lần 0
9 4 Lần 0
Thể thao Soi cầu xổ số Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Casino game poker Baccarat casino Casino game nổ hũ Game casino Thể thao trực tiếp poker Trò chơi poker sòng bạc Trực tiếp bóng đá Game poker Cá độ bóng đá